Radio Simplu

Vești bune pentru oamenii care au terenuri și case, dar nu au acte!

Toate imobilele, respectiv toate terenurile și clădirile din România, inclusiv apartamentele vor fi înregistrate gratuit cu bani de la ANCPI.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiară (ANCPI) a publicat, recent, pe pagina internet (http://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lurarilor.html) lista localităților în care se face cadastru gratuit pentru cetățeni dar și cea în care s-a finalizat înregistrarea sistematică.

Potrivit ANCPI, în prezent se desfășoară lucrări de cadastru gratuit în peste 800 de localități din întreaga țară. Din acestea, în peste 700 sunt lucrări în extravilan(ex. terenuri agricole), iar în restul, înregistrarea proprietăților se face la nivelul întregii localități.

De la începutul Programului Național au fost deschise, gratuit pentru cetățeni, aproape 270.000 de cărți funciare. Dintre acestea, aproape 130.000 au fost înregistrate numai în cursul anului trecut.

Acte necesare Carte Funciară

Conform art. 13 din Regulamentul privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările ulterioare, documentaţia pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară (prima înregistrare) cuprinde:
1. Cerere-tip de înscriere;
2. Documentaţia cadastrală întocmită de o persoana autorizată ANCPI:
– cererea de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1*;
– cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr. 2*;
– declaraţia pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat, conform anexei nr. 5*;
– descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10*;
– plan de încadrare în zonă sc. 1:2000 – 1:5000, în mod excepţional, pentru imobilele de mari dimensiuni admiţându-se scara 1:10000, după caz;
– plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000, după caz – conform anexei nr. 11*;
– releveele sc. 1:50 – 1:500, după caz, pentru construcţiile care fac obiectul unor sarcini, construcţiile care au mai mulţi proprietari sau la solicitarea proprietarului conform anexei nr. 12;
– tabel de mişcare parcelară cu indicarea situaţiei actuale din titlul de proprietate şi a situaţiei viitoare, cu atribuirea numărului cadastral pentru fiecare imobil din titlu conform anexei nr. 13*;
– măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 şi prin tehnologia GPS (Global Positioning System), prezentate conform anexei nr. 15*;
– calculul suprafeţelor;
– descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare;
3. Actul autentic prin care s-a constituit ori s-a transmis dreptul de proprietate:
– titlul de proprietate emis în baza legilor fondului funciar;
– acte autentificate de notarul public, încheiate anterior datei de 10.01.2005;
– hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă şi expertiza care face parte integrantă din hotărârea judecătorească. În situaţia în care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs);
– actul de adjudecare;
– dispoziţia de restituire emisă de primărie;
– hotărârea de restituire în natură a consiliului local;
– alte înscrisuri doveditoare a dreptului de proprietate.
4. Certificatul fiscal;
5. Dovada plătii tarifului de înscriere.